Pirkimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės laisvosvalandos.zlg.lt taisyklės


Norėdami naudotis laisvosvalandos.zlg.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su pirkimo taisyklėmis sutinku” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

 

1.      Įžanga
1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Žurnalų leidybos grupė“ (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine laisvosvalandos.zlg.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas būdamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
 
2.      Užsakymo informacijos duomenys.
2.1. Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Klientui naudojantis Paslaugomis (toliau – Užsakymo informacijos duomenys), slaptumą. 
2.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti Užsakymo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti.
2.3. Šalys susitaria, jog Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Užsakymo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve. 
2.4. Įvesdamas užsakymo informaciją ir pateikdamas Pardavėjui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros bei statistikos tikslams .
2.5.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui. 
2.6. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą. 
 
3.      Bendrosios nuostatos.
3.1. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis. 
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
  
4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas. 
4.1. Klientas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti katalogu.
4.3. Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį (oferta). Pardavėjas, gavęs Kliento užsakymą, suformuoja išankstinio mokėjimo sąskaitą, kuria patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Toks Pardavėjo patvirtinimas laikomas Pardavėjo sutikimu parduoti prekes Klientui (akceptu) ir (ar) prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą ir jas priimti. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Klientui išsiųstoje sąskaitoje apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. 
 
5.      Prekės ir jų kainos. 
5.1.Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
5.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kitas esmines sąlygas.
5.3.Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. 
5.4. Skelbiama kaina už knygą yra galutinė mokėjimo kaina. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai.
 
6.      Apmokėjimas. 
6.1.Klientas užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti turi teisę pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.
6.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.
6.4. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą, Klientas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.
 
7.      Prekių pristatymas.
7.1. Lietuvoje prekės pristatomos per Lietuvos paštą per 1-5 (vieną – penkias) darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą.
7.2.Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu per Lietuvos paštą. Jeigu užsakytas prekes priims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

7.3.Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Klientui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Klientui ir Klientas dėl to neturi jokių pretenzijų.
7.4. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.
7.5. Pardavėjas neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.6. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

7.7. Į užsienio šalis Administratoriaus prekes Klientui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.


8.  Garantijos. 
8.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus knygą su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Pardavėją, Brokuota prekė bus pakeista į kokybišką – Pardavėjo kaštais brokuota Prekė per kurjerinę agentūrą susigrąžinama iš Kliento bei nemokamai išsiunčiama kokybiška.
8.2.Klientas turi teisę grąžinti Prekę, kuri jam nepatiko. Tokiu atveju reikia per 7 (septynias) dienas nuo Prekės gavimo dienos pranešti Pardavėjui apie ketinimą grąžinti Prekę raštu ir išsiųsti ją atgal Pardavėjo adresu, sumokant Prekės grąžinimo išlaidas. Pardavėjas grąžins Klientui pinigus už grąžintą prekę per 15 dienų nuo jos gavimo. Grąžinti galima tik kokybišką, prekinės išvaizdos nepraradusią prekę. Pardavėjui nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos Prekę, Klientas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami.
 
9.  Intelektinė nuosavybė.
9.1.Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
9.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja.
 
10.  Pardavėjo atsakomybės ribojimas.
10.1.Klientas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
10.2.Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
10.3.Klientas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.
10.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
10.5. Pardavėjo atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pardavėjo prekę.
 
11.  Taikytina teisė
11.1.Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
12.  Informacijos siuntimas.
12.1.Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
12.2.Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
12.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais kontaktiniais adresais.